Menu
Göteborgs Coachingcenter

Företagscoaching

Unik företagscoaching

Syftet med företagscoaching är flerfaldigt: organisationsutveckling och utveckling av medarbetare där vi tillsammans med er genomför förbättrande åtgärder inom b la er företagskultur. 

Vi levererar en unik tjänst där vi skapar utveckling på djupet hos ert företag med dess medarbetare. Tjänsten stärker ert varumärke genom att förändra, förbättra och förstärka företaget, gruppen och individen. Hur gör vi då det och vad gör oss unika? 

För det första tror vi inte på att arbeta med standardiserade verktyg eller mallar för att utveckla ert företag. Vi  anpassar upplägget efter era behov, er verksamhet och de individer som arbetar hos er. För att åstadkomma förändring på djupet och med långsiktighet jobbar vi med utveckling parallellt hos individ och grupp.

För det andra utgår vi från ledares och medarbetares individuella  värderingar, erfarenheter och attityder vilka bidrar till företagets nuläge.

För det tredje bygger vi era styrkor med grund i individernas personligheter och beteendemönster vilka i olika grad påverkar gruppens och företagets dynamik och processer. Genom att medvetandegöra medarbetarna om deras sätt att interagera skapas nya förutsättningar till utveckling, förändrade attityder och beteenden vilket i sin tur gynnar företagsverksamhet, gruppdynamik och arbetsklimat. Förändring inifrån skapar en hållbar förändring över tid.

Vi tar därmed ett helhetsgrepp kring gruppbeteende, varje medarbetares inneboende förmåga att bidra till ett organisatoriskt hållbart arbetssätt samt ledarskap på chefsnivå. Ett bra resultat bygger på välmående vilket ökar förutsättningen för god prestation.

  • Coachen frigör individens och gruppens potential genom att lyfta fram styrkor och möjligheter.
  • Coachen synliggör individens och gruppens normer, attityder och beteendemönster.
  • Coachen väcker individens och gruppens drivkrafter och motivation. 
  • Coachen jobbar tillsammans med individen och gruppen kring deras välmående och kopplar samman prestation  med företagets mål.

Vi som erfarna företagsledare och chefer vet att chefskapet ibland kan kännas ensamt då möjligheten till att bolla tankar är ytterst begränsad.  I chefscoaching kan vi till hjälpa till med förändringsarbete, övergripande organisationsutveckling eller att utveckla ditt uttalade ansvarsområde inom ledarskap. 

Vi menar att varje individ oavsett titel eller hierarkisk nivå har en personlig förmåga (medarbetarcoaching, grupp coaching eller team coaching) att i varje unik situation leda gruppens arbete framåt med sin personlighet och kunskap. 

Genom vår företagscoaching kan vi hjälpa er att utvecklas i era roller på djupet där ni får verktyg att växa som människor för att bli bättre ledare och medarbetare. Personlig utveckling på denna nivå ger er möjlighet att hitta mer tillfredsställelse både på ett personligt och professionellt plan. Genom vår coaching får ni nya verktyg som gör det möjligt för er att praktiskt omsätta många av de teoretiska kunskaperna ni säkert redan kommit i kontakt med. Vi omsätter teori till praktik på ett djupare och mer integrerat sätt hos er. 

I våra tjänster inom företagsutveckling arbetar vi med hela människan bakom yrkesrollen. När du är på jobbet bär du förutom din yrkesroll med dig den du är även privat. Det som präglat dig och dina programmeringar och erfarenheter i livet är en del av dig oavsett om du är på jobbet eller hemma. Yrkesliv och privatliv hänger ihop.

Vi är inte ett företag som hjälper er genom att applicera existerande teorier och mallar  på er verklighet. I stället utgår vi från er verklighet och anpassar vår verktygslåda efter era behov. För oss är det viktigt att ge er insikter och verktyg som ni kan omsätta i praktiken på ett djupt plan i er verksamhet och bland era medarbetare. Först när teoretiska insikter har blivit integrerade i praktiken som ett rinnande vatten – d v s blivit en naturlig del av hur människor tänker och agerar samt formar arbetsplats och företag, anser vi att vi har lyckats bidra till en bestående förändring som gynnar er på alla plan. 

Back to Top