Menu
Göteborgs Coachingcenter

Kommunikation

Kommunikationens och retorikens grunder

Vad är kommunikation och hur påverkas vi och vår omgivning av den?

Kommunikationens grunder är att vi vill leverera ett budskap som andra ska tolka och förstå för att nå kommunikationsgrundens mål.

För att maximera dessa uppsatta mål krävs att man kan använda språk till sin fördel. I denna föreläsning fokuserar vi på talekonsten eller retoriken vilken bygger på de tre grundstenarna Ethos, Loghos och Pathos. Vi diskuterar kommunikationens grunder utifrån dessa med fokus på kroppspråk, tal och skrift. Hur utformar du ditt språk för att kunna nå fram med din kommunikation maximalt?

Ethos kommer från ordet ”etik” vilket har att göra med vilken etisk grund du utgår från. Så dina attityder, dina värderingar och din moral spelar roll för vilket intryck du ger. Kortfattat betyder det att det du utstrålar i detta sammanhang skapar ditt personliga förtroende.

Logos är när du använder dig av rationella argument, logiskt resonemang, fakta och studier för att bevisa att det du säger stämmer. En argumentation är uppbyggd så att du först presenterar en tes, dvs. det du vill övertyga om. Sedan har du argument som talar för varför du ska acceptera tesen, och därefter har du grund & bevis som visar att argumentet stämmer.

Pathos handlar om hur du berör människor och påverkar deras känslor. Vi människor är emotionella och drivs av känslor, sedan hittar vi rationella förklaringar till varför vi tycker som vi tycker.

M a o så finns det inte ett automatiskt rätt, utan allt är samspel av dessa tre med ett stort tillägg. Din genuinitet och din passion. Försöker du vara någon som du inte är, är sannolikheten stor att du misslyckas i ditt försök att påverka eller influera andra.

Att tala från hjärtat – hur blir du en genuin kommunikatör?

Med hjälp av verktyg från kommunikationsföreläsningen ovan får du en god grund i hur du kan använda din språkliga kompetens och kunskap för att i språkdräkt nå dit du vill. 

I denna föreläsning tar vi retoriken ett steg längre. Vi kopplar ihop din personliga utveckling och din självinsikt med kommunikationens vara. Vi fokuserar på vår attityd, hur vi agerar och uttrycker oss och vår förmåga att observera oss själva i samspel med andra. Detta skapar förutsättning för en mycket god och genuin kommunikation människor emellan. Vi talar i termer av öppen kommunikation. Med en öppen kommunikation menar vi att vi når längre i vårt försök att nå förståelse. Det handlar inte längre om att endast övertyga, utan om att genuint förstå sig själv och andra. 

Ett kommunikationsmönster som präglas av öppenhet leder till genuina, bättre, ömsesidiga och utvecklande relationer över tid.

Det som kännetecknar denna typ av kommunikation är en bakomliggande attityd som vittnar om att man vill lära känna varandra och förstå varandra. Man undviker försvar då man är öppen för att hitta lösningar och möjligheter som gynnar relationerna. Relationen och kommunikationen präglas av respekt och individerna ser varandras kompetenser och erfarenheter som tillgångar att lära sig av.

När vi inte kan mötas – konflikthantering

“Jag är sån här – h*n får ändra sig” känner du stressen över konflikten? Bra! Du kommer få hjälp av oss att lösa situationen. Fundera även på vad “att lösa situationen” egentligen innefattar? I ett ämne med mörka sinnesstämningar lotsar vi dig och din grupp igenom detta med AHA-upplevelser, insiktsfulla diskussioner i gruppen samt med teamskapande skratt.

Vi tar upp olika kontexter och personligheter och därifrån lär vi er hur en lösning faktiskt kan se ut.

Vi kommer även att besvara de vanligaste frågorna vi får utifrån konfliktscenarion – vilka tror du att de är?

Feedback – konsten att ge och ta konstruktiv kritik

Har du svårt att ta emot beröm? Det kan vara lika svårt att ta emot beröm som att ta emot saklig kritik. Feedback är förknippat med mängder av olika sinnesstämningar från dur till moll. Vi hjälper dig och dina kollegor/medarbetare att nå och skapa den trygghet som krävs i att både ge och ta emot feedback utifrån individens egna förutsättningar. Vi kallar det att ge er hjälp med feedbackkompassen. 

Back to Top